F. kortningar


Förkortningar använder man ofta för att man inte ska behöva rabbla alla ord rakt av utan skära av dem på ett ställe och spara biten till senare.
Det finns olika användningsområden, precis exakt som oliver. Problemet uppstår när man ska försöka i lugn och ro äta en pizza och så har de lagt på oliver med kärnorna kvar i. Snacka om att bryta tanden. Jag blir så arg.

Inom företagen använder man alltid förkortningar för att det blir så jobbigt att ha en logotyp med hela företagets namn. Om man till exempel har en möbelfirma som heter Deutsch-Amerikanische Freundschaft så är det lättare att bara kalla sig DAF.

I officiella och viktiga dokument används alltid förkortningar där man minst anar det. Undrar varför.

På internet finns det sjukt många förkortningar så att folk ska kunna skriva som vinden. Det slutar snart med att man inte ens behöver fingrar.

Förkortningar kan göras på olika sätt. Man kan ta första bokstaven i varje ord i en mening. Eller så kan man ta en stavelse från varje istället. Varför inte bara ta bort alla vokaler?
Lite exempel:

LOL - Skrattar ut högt
ROFL - Skrattar rullandes på golv
WTF - Vad i hela friden??
FTW - ...Borde vinna
Pot. Grat - Potatisgratäng
American B - American Beauty
PWND - Förlorad
Plz - Schyrre då!
OMG - Åh min Gurra G
TRCDR - Trocadero
Pot. Mos - Potatismos
PK - Pölsa
B-sås - Bearnaisesås
CDP-sås - Café de Paris-sås

Städer händer det att man förkortar också. Speciellt om man har stämt träff över en slät kopp knark och lite "hålla handen".
A-vika - Arvika
Ör-bro - Örebro
St-ockholm - Stockholm
B-sås - Borås
Katrine.h - Katrinehomes


Här är några till. Hem och öva:
a.a. anfört arbete
A.D. latin Anno Domini, "I Herrens år"
agr. agronomie
ang. angående
anm. anmärkning
avd. avdelning
BB barnbördshus; barnbördsklinik, se kvinnoklinik
B.B. Bäste bror
betr. beträffande
bg bankgiro
bh bysthållare
bil. bilaga
bl.a. bland annat
c., ca, c:a cirka
civ.ek. civilekonom
civ.ing. civilingenjör
Co. kompani
d. död
dir. direktör
div. diverse
dnr diarienummer
do, d:o dito
doc. docent
dr doktor
ds dennes
d.v.s., dvs. det vill säga
d.y. den yngre
d.ä. den äldre
e.d., el. dyl. eller dylikt
eftr. efterträdare
eg. egentligen
ekon. ekonomie
e.Kr. efter Kristus
el. eller
el. dyl., e.d. eller dylikt
em., e.m. eftermiddag
enl. enligt
e.o. extra ordinarie
etc. etcetera
e.u. enligt uppdrag
ev. eventuell(t)
ex. exempel; exemplar
exkl. exklusive
f. förre; och följande (sida); född
farm. farmacie
f.d. före detta
ff. och följande (sidor)
ffg för första gången
fig. figur
fil. filosofie
f.Kr. före Kristus
f.m. förmiddagen
f.n. för närvarande
forts. fortsättning
fr. från; fröken; fru
fr.a. framför allt
frk fröken
fr.o.m. från och med
f.v.b. för vidare befordran
f.ö. för övrigt
följ. följande
föreg. föregående
förf. författare
ggr gånger
gm genom
H.K.H. Hans/Hennes Kungliga Höghet
H.M. Hans/Hennes Majestät
hr herr
Ibid. latin Ibidem, "på samma sida"
ill. illustration, illustrerad
inkl. inklusive
ISBN internationellt standardboknummer
i sht i synnerhet
i st.f. i stället för
jfr jämför
jr junior
jur. juris
kand. kandidat
kap. kapitel
kl. klockan; klass
kr. kronor
krfm Kronofogdemyndigheten
krm kryddmått
leg. legitimerad
lic. licentiat
m. med
mag. magisterexamen
m.a.o. med andra ord
max. maximum
mc motorcykel
med. medicine
m.fl. med flera
milj. miljon(er)
mill. million(er)
min minut
min. minimum
Mkr. miljoner kronor
m.m. med mera
mom. moment
mån. månad
möjl. möjligen
n.b. nedre botten; nota bene
nr nummer
näml. nämligen
o. och
obs., obs! observera
o.d. och dylikt
odont. odontologie
o.dyl. och dylikt
omkr. omkring
omm inom matematik: om och endast om; ekvivalent
op. opus
ordf. ordförande
o.s.a., OSA Om svar anhålles
o.s.v. och så vidare
pers. person
pg postgiro eller nyare plusgiro
p.g.a., pga. på grund av
pol. politices
prof. professor
ref. referens
resp. respektive
s. sida(n)
s:a, sa summa
sek. sekund
SEK. valutakoden som betecknar Svenska kronor
sekr. sekreterare
sid. sida, vanligtvis i böcker
sign. signatur; signum
s.k. så kallad
sms sammansättning
SMS Short Message Service
spec. speciell
sr senior
ss såsom
st. styck
S:t Sankt
S:ta Sankta
stud. studerande
särsk. särskilt
t. till
tab. tabell
tekn. teknologie
tel. telefon
temp. temperatur
teol. teologie
t.ex. till exempel
tf. tillförordnad
tfn telefon
t.h. till höger
tim. timme, timmar
tjf tjänsteförrättare
tjl tjänstledig
tkr tusen(tal) kronor
t.o.m. till och med
tr. trappa
trol. troligen; trolovad
trpt transport
t.v. tills vidare; till vänster
ung. ungefär
u.p.a. utan personligt ansvar
urspr. ursprungligen
utg. utgiven, utgivare
v. vecka; vice
VD verkställande direktör
åk årskurs
ö.g. över gården
ö.h. över havet
övers. översättare, översättning

* ADHD
* AIDS
* DAMP
* TBC
* civ.ek.
* civ.ing.
* teol.kand.
* teol.lic.
* teol.dr.
* jur. kand.
* jur.utr.kand.
* jur.lic.
* jur.dr.
* med.dr
* med.lic.
* med.kand.
* odont.kand.
* odont.lic.
* odont.dr.
* fil.dr.
* fil.lic.
* fil.kand.
* fil.mag.
* pol.mag.
* tekn.dr
* tekn.lic.
* ekon.dr.
* ekon. mag.
* ekon. kand.
AA Anonyma Alkoholister
AB aktiebolag
ASEAN Association of Southeast Asian Nations
CSA Centralförbundet för Socialt Arbete
CSA Confederate States of America
CSN Centrala Sudiestödsnämnden
DACO De Anställdas Centralorganisation
DAFA Datamaskincentralen för Administrativ Databehandling
EG Europeiska Gemenskaperna
EMU Europeiska monetära unionen
ETC Electronic Telecommunications Committee
EU Europeiska unionen
FK Försäkringskassan
FN Förenta nationerna
JK Justiekanslern
JO Justieombudsmannen
JämO Jämställdhetsombudsmannen
KF Kooperativa förbundet
KO konsumentombudsmannen
Komintern Kommunistiska internatnioalen
LO Landsorganisationen
MUF Moderata ungdomsförbundet
NATO North Atlantic Treaty Organization
NF Nationernas förbund
NO Näringsfrihetsombudsmannen
OD Orphei Drängar
OK Oljekonsumenternas förbund
OS Olympiska spelen
PO Pressombudsmannen
RFoD Riksföreningen för Folkmusik och Dans
RFSL Riksförbundet för sexuellt likaberättigande
RFSU Riksförbundet för sexuell upplysning
ROKS Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige.
SACO Sveriges Akademikers Centralorganisation
SAP Socialdemokratiska Arbetarepartiet
SKF Svenska Kullagerfabriken
SSR Sveriges Socionomers Riksförbund
SSRS Sjöräddningssällskapet
SSU Socialdemokratiska Ungdomsförbundet
TCO Tjänstemännens centralorganisation
UNICEF United Nations Children's Fund
USA United states of America
WHO World Health Organization
Världshälsoorganisationen
WWF World Wildlife Foundation
i.e. Id est "det vill säga"
m.p. manu propria egenhändigt
e.g. Exempli gratia "till exempel" / "som exempel"
ibid. eller id. ibidem på samma plats
a.a. ad acta "till handlingarna" dvs arkiveras
op.cit. opus citatum "i samma verk" - motsvarighet till sv."anfört arbete" (a.a.)
sic! - "just så!" - felstavning eller annat fel i källhänvisningen / citatet
(c) centerpartiet
(fp) folkpartiet
(kd) kristdemokraterna
(m) moderata samlingspartiet
(mp) Miljöpartiet de Gröna
(nd) Nationaldemokraterna
(nyd) Ny demokrati
(s) socialdemokraterna
(sd) Sverigedemokraterna
(v) Vänsterpartiet
(vpk) Vänsterpartiet kommunisterna
(kp) Kommunistiska partiet
* grek.
* hebr.
* arab.
* lat.
* eng.
* ty.
* fi.
* fr.
* sp.
* ry.
* sv.
* no.
* sv.
* pol.
* ital.
* AC - air condition; Alternating current (Växelström)
* cd - Compact Disc
* DC - Direct current (likström)
* DVD - Digital Versatile Disc
* HF - High Frequency (Kortvåg)
* IF - Intermediate Frequency (Mellanfrekvens i superheterodynmottagare)
* LW - Longwave eller Long Wave (Långvåg)
* MW - Mediumwave eller Medium Wave (Mellanvåg)
* MMS - Multimedia Messaging Service
* PC - Personal computer (persondator)
* RAM - Random Access Memory
* ROM - Read-only Memory
* SMS - Short Message Service
* SQR / SQRT - Square root (kvadratrot)
* SW - Shortwave eller Short Wave (Kortvåg 3 - 30 MHz)
* UHF - Ultra High Frequency (Decimetervåg 0,3 - 3 GHz)
* UKV - Ultrakortvåg (samma som VHF)
* VHF - Very High Frequency (Metervåg, ultrakortvåg 30 - 300 MHz)
* VLF - Very Low Frequency (< 30 kHz)
* MF - Medium Frequency (Gränsvåg 1,6 - 3 MHz)
* FM - Frekvensmodulering
* AM - Amplitudmodulering
* PCM - Pulskodsmodulering
* PWM - Pulsbredsmodulering
* LOA - Längd Över Allt
* SAR - Search And Rescue
* SMS - Safety Management System
* FPP - Fixed Pitch Propeller
* CPP - Controllable Pitch Propeller
* SjöV - Sjöfartsverket
* SSRS - Sjöräddningssällskapet
* KBV - Kustbevakningen
* GPS - Global Positioning System
* DGPS - Differential GPS
* VHF - Very High Frequency
* RADAR - RAdio Detection And Ranging
* ARPA - Automatic RADAR Plotting Aid
* MRCC - Maritime Rescue Co-ordination Centre - Sjöräddningscentral
* RITS - Räddnings Insatser Till Sjöss
* MRSC - Maritime Rescue Sub Centre
* OSC - On Scene Co-ordinator
* SOLAS - Safety Of Lives At Sea
* SRU - Search and Rescue Unit - Sjöräddningsenhet
* BIS - Beslut I Stort
* RL - RäddningsLedare se MRCC
* BRL - Biträdande RäddningsLedare se MRCC
* GM - Metacenterhöjd
* IMO - International Maritime Organisation
* EPIRB - Emergency Position Indicating Radio Beacon
* SART - Search And Rescue Transponder
* GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System
* DSC - Digital Selective Call
* MOB - Man Over Board - Man Över Bord
* PIW - Person In Water - Person I Vattnet
* MORS - MOb Rescue System
* PPI - Plan Polar Indicator
* AMVER - Automated Mutual Assistance Vessel Rescue system
* COSPAS - rysk förkortning för: Space system search for distressed vessels
* ELT - Emergency Locator Transmitter
* Inmarsat - International Mobile Satellite Organisation
* kt - Knop - Distansminut per timme
* NM - Nautical Mile - Distansminut
* PLB - Personal Locator Beacon
* POB - Persons On Board
* SITREP - SITuation REPort
* SMC - Search and rescue Mission Co-ordinator se Sjöräddning
* SRR - Search and Rescue Region - Sjöräddningsregion se Sjöräddning
* UTC - Universal Time Co-ordinated
* VTS - Vessel Trafic Service
* CL - Centerlinjen
* RIB - Rigid Inflatable Boat
* RBB - Rigid Bouncable Boat
N norr, nord
NO nordost
NV nordväst
O ost
S söder, syd
SO sydost
SV sydväst
V väster, väst
Ö öster, öst
* DM
* EM
* SM
* VM